آموزش های عمومیبخش وردپرسعمومینصب و سوالات اولیهوردپرس

مشکل در نصب وردپرس روی ساب دامین

مشکل در نصب وردپرس روی ساب دامین
مشکل در نصب وردپرس روی ساب دامین
مشکل در نصب وردپرس روی ساب دامین
مشکل در نصب وردپرس روی ساب دامین
مشکل در نصب وردپرس روی ساب دامین

نوشته : modlebas

سلام من یک ساب دامین ساختم و وردپرس رو داخل پوشه ساب دامین نصب کردم. دیتابیس جدا ساختم و داخل فایل کافینگ قرار دادم اطلاعات رو الان وقتی ادرس ساب دامنه رو میزنم مینویسه

خطا در برقراری ارتباط با پایگاه‌داده

لطفا دوستان راهنمایی کنن.

نوشته : نوین ادمین

مطمئنا نام دیتابیس یا یوزر و یا پسورد رو اشتباهی وارد فایل config کردید .

نوشته : modlebas

فایل پیوست کردم نگاه کنید… دیتابیس که name هست و یوزر هم name1

نوشته : S eid

رو عکس بالا dbhost باید بشه localhost

نمونه کد:

1o-L$xiwgP,nk,mc_PJ*eOE0ztUqIu(gkUQs:-ZZX<z-OfI2%/f');
define('NONCE_KEY', 'Z033F)$HyE8DCcHa^JN *[email protected] Y (%L2Y*ez/cP2*lly8x{[email protected]`SrA&jg:');
define('AUTH_SALT', ')ayFdU{,oGX)#6Hl8uRC l [email protected] F;x!gy|H^)0]tt-Xo`@i.PC|Pcu^X=');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'pI9wV8O-,gP:$WkvPaqQEv2Pe`0_OB90X9^Be^L05&FM/UwEwmONU_arHiSMv_S5');
/**#@-*/
/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';
/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
 define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');


(1) نصب وردپرس روی ساب دامین نصب وردپرس
نصب وردپرس روی ساب دامین نصب وردپرس روی ساب دامین cpanel


(2) آموزش نصب وردپرس روی ساب دامین سی پنل
آموزش نصب وردپرس روی ساب دامین سی پنل وی میزبان ایرانیان


(3) نصب وردپرس در ساب فولدر نصب وردپرس
نصب وردپرس در ساب فولدر نصب وردپرس روی دایرکتوری


(4) آموزش گام به گام نصب وردپرس روی ساب
آموزش گام به گام نصب وردپرس روی ساب فولدر سی پنل - مجله اینترنتی ماهان سرور


(5) آموزش گام به گام و اصولی نصب وردپرس
آموزش گام به گام و اصولی نصب وردپرس روی ساب دامین - ووکامرس فارسی - فروشگاه ساز رایگان


(6) آموزش نصب وردپرس روی هاست سی پنل
آموزش نصب وردپرس روی هاست سی پنل cpanel بیگ تم


(7) آموزش ساخت ساب دامین روی سی پنل چگونه
آموزش ساخت ساب دامین روی سی پنل چگونه روی سی پنل خود ساب دامین ایجاد کنیم


(8) نصب وردپرس روی ساب دامین دایرکت ادمین
نصب وردپرس روی ساب دامین دایرکت ادمین راهنمای تصویری قالب و افزونه وردپرس


(9) آموزش نصب وردپرس شبکه یا چند سایته
آموزش نصب وردپرس شبکه یا چند سایته محمد جواد صفری


(10) ساخت ساب دامین و نحوه کار با آن در سی
ساخت ساب دامین و نحوه کار با آن در سی پنل بهترین هاست ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 5 =

دکمه بازگشت به بالا