آموزش های عمومیانجمنبخش عمومی و مفید سایتعمومیکد های جاوا برگزیده

کد جاوا برنامه ساخت نمودار

کد جاوا برنامه ساخت نمودار
کد جاوا برنامه ساخت نمودار
کد جاوا برنامه ساخت نمودار

کد جاوا برنامه ساخت نمودار

دمو : http://faranetwork.ir/dl/250/226.HTM

<script Language="JavaScript">
//---------------------------------
// Variables:
// wid,hei - The size of the chart on axes x and y.
// x0, y0 - relative coordinate in which is deduced the chart.
// dat() - The initial data. Any quantity of elements.
// name1,name2,name3 - The names of lines in the table and charts.
// col() - Colours of elements of the diagram. We made 14, if it is necessary more - you add.
//bgCol_Pg - Background of page. Use for Netscape 6.
//---------Variables---------------
wid=200
hei
=200
x0
=(window.screen.width-wid*1.3-60)/2
y0
=20
dat
=new Array("15748","24015","11542","20455")
name1="Quarter:"
name2="Quantity:"
name3="The report:"
col =new Array("00ff00","ff0000","ffff00","0000ff","ff00ff","00ffff","000000","00cc00","cc0000","cccc00","0000cc","cc00cc","00cccc","cccccc")
bgCol_Pg="#ffffff"
//----------End Variables----------

//This and others free scripts you can find on a site: artdhtml.com
//The script works both with Internet Explorer (4-6) and with Netscape (4,6).

y0=y0 hei*1.2 // - correction

function genLayer(sName, sLeft, sTop, sWdh, sHgt, sVis, sBg, copy)
{
document.write('<LAYER ' ((sName)?'NAME="' sName '"':'') ' LEFT=' sLeft ' TOP=' sTop
' WIDTH=' sWdh ' HEIGHT=' sHgt ((sBg)?' bgColor=' sBg:'') '' ((sVis)?' VISIBILITY=' sVis:'') ''
' z-Index=0>' ((copy)?copy:"") '');
}

function recharts(j,he)
{
if(
ns)
{
for (
i=0; i<100; i=i 1)
{
if ((
i 0.1)/100>he){document.ilay1.document.layers["n" j "y" i].visibility = "hide"}
else{
document.ilay1.document.layers["n" j "y" i].visibility = "show"}
}
}
if(
ie4)
{
document.all["n" j].style.top=0-Math.ceil(he*hei);
document.all["n" j].style.height=Math.ceil(he*hei);
}
if(
ns6)
{
document.getElementById("nn" j).style.height=Math.ceil(hei-he*hei);
document.getElementById("n" j).style.height=Math.ceil(he*hei);
document.getElementById("n" j).style.top=0-Math.ceil(he*hei);
}
}

function diagram()
{
d_max=0
for (j=0; j<n_dat; j )
{
if(
isNaN(document.fData["t" (j 1)].value)){alert("Error! A field " (j 1) ". Enter number.");document.fData["t" (j 1)].value=0}
dat[j]=document.fData["t" (j 1)].value*1
if(dat[j]>d_max){d_max=dat[j]}
}
for (
j=0; j<n_dat; j )
{
recharts(j,dat[j]/d_max)
}
return
false;
}

//-------End functions--------

var ns=document.layers?1:0
var ie4=document.all?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0

NN=(document.layers ? true:false)
n_dat=dat.length

//-----Generation of table----

len_max=2
for (j=0; j<n_dat; j )
{
if(
dat[j].length>len_max){len_max=dat[j].length}
}

document.write('

')
for (
j=0; j<n_dat; j )
{
document.write('

')
}
document.write('

')
for (
j=0; j<n_dat; j )
{
document.write('

')
}
document.write('

' name1 '' (j 1) '
' name2 '<input type=text name="t' (j 1) '" size=' len_max ' value=' dat[j] '>

')

document.write("

" name3 "

")

//----------End table-------
if (ns){document.write("")}
else {
document.write("<div style='position:relative; left:" x0 ";top:" y0 ";width:" wid*1.3 ";height:" hei*1.3 "'>")}
if (
ns)
{
genLayer("", x0-2, y0, wid*1.2, 2, "show", "#000000", "")
genLayer("", x0-2, y0-hei*1.2, 2, hei*1.2, "show", "#000000", "")
}
else
{
document.write("<div border=0 style='position:absolute; left:" (0-2) ";top:" (0) ";width:" (wid*1.2) ";height:" 2 ";background:#000000'>")
document.write("<div border=0 style='position:absolute; left:" (0-2) ";top:" (0-hei*1.2) ";width:" 2 ";height:" (hei*1.2) ";background:#000000'>")
}

wid=wid/n_dat
for (j=0; j<n_dat; j )
{
if (
ns)
{
for (
i=0; i<100; i=i 1)
{
genLayer("n" j "y" i "", x0 j*wid, y0-(i 1)*hei/100, wid, hei/100, "show", col[j], "")
}
}
if (
ie4)
{
document.write("<img src=https://vmizban.ir/wp-content/uploads/2020/06/1x1.gif id=n" j " border=0 style='position:absolute; left:" (0 j*wid) ";top:" (0-hei) ";width:" wid ";height:" hei ";background:#" col[j] "'>")
}
if (
ns6)
{
document.write("<div id=n" j " border=0 style='position:absolute; left:" (0 j*wid) ";top:" (0-hei) ";width:" wid ";height:" hei ";background:#" col[j] "'>

")
document.write("<div id=nn" j " border=0 style='position:absolute; left:" (0 j*wid) ";top:" (0-hei) ";width:" wid ";height:" hei ";background:#" bgCol_Pg "'>

")
}

}
if (ns){document.write("")}
else {
document.write("

")}

tim=window.setTimeout("diagram()",1000)
اسکریپت رسم نمودار Highcharts دنیای
اسکریپت رسم نمودار Highcharts دنیای وردپرس و برنامه نویسی


ساخت نمودار Drill Down در جاوا اسکریپت
ساخت نمودار Drill Down در جاوا اسکریپت


رسم چارت ونمودار Chart JS
آموزش استفاده از کتابخانه رسم چارت ونمودار Chart JS جلسه اول


آموزش ساخت نمودار و چارت در PHP رپید کد
آموزش ساخت نمودار و چارت در PHP رپید کد


آموزش Chart js فریم ورک ترسیم نمودار با
آموزش Chart js فریم ورک ترسیم نمودار با جاوا اسکریپت فرازگر


آموزش ساخت نمودار و چارت در PHP رپید کد
آموزش ساخت نمودار و چارت در PHP - در این مقاله می خواهیم با استفاده از chart.js نموداری از طریق PHP رسم کنیم . داده های اصلی در سمت سرور


معرفی Highcharts.js رسم نمودار با
معرفی Highcharts.js رسم نمودار با جاوا اسکریپت نویسار


آموزش صفر تا صد جاوا کاملا جامع و پروژه محور جت اموز
زبان جاوا یک زبان برنامه نویسی شی گراست و از زبانهای کامپایلریمفسری محسوب میشود.شعار زبان برنامه نویسی جاوا Write once Run anywhere و به معنای یک بار بنویس همه جا اجرا کن است. معنای این شعار این است که برنامههای نوشته


نوشتن در فایل اکسل با جاوا Write Excel File - تیم برنامه
در کد نوشتن در فایل اکسل با جاوا یک آرایه به نام data ساختیم. سپس یک workbook ساختیم و در workbook یک sheet ساختیم به نام students. با دو حلقه for تو در تو به ترتیب در اولی row و در دومی Cell ساختیم.در آخر اطلاعات مورد نظر خود را در cell ریختیم.


رسم نمودار در اندروید با Androidplot
رسم نمودار در اندروید با Androidplot safecomp.ir

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + ده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن