آموزش های عمومیانجمنبخش عمومی و مفید سایتعمومیکد های جاوا برگزیده

کدجاوا منوی کشویی

کدجاوا منوی کشویی
کدجاوا منوی کشویی
کدجاوا منوی کشویی

کدجاوا منوی کشویی

دمو : http://faranetwork.ir/dl/250/203.HTM

<script language="javascript">
MenuWidth=170;
MenuFont='tahoma';
MenuFontSize=2
MenuFontColor
='F7F819';
MenuBgColor='0000FE';
HighLight='1BAE2B';
Separater=1;
Centre=true; //true or false.

//!!!Alter nothing here, go straight to "Links"!!!

n4=(document.layers);
n6=(document.getElementById&&!document.all);
ie=(document.all);
h=(ie)?document.body.clientHeight:window.innerHeight;
w=(ie)?document.body.clientWidth:window.innerWidth;
Titles=new Array()
Links=new Array()

algn1=(Centre)?'':'';
algn2=(Centre)?'':'';

function colour2(c){(n4)?c.bgColor=HighLight:c.style.background=HighLight}//
function colour1(c){(n4)?c.bgColor=MenuBgColor:c.style.background=MenuBgColor}//

var OpenLayer=(n4)?"
"
algn1:"

<font face=" MenuFont " size=" MenuFontSize " color=" MenuFontColor ">";
var
CloseLayer=(n4)?algn2 "":"

";

var vs=(n4)?"<font face='Wingdings' color=" MenuBgColor ">n":OpenLayer " " CloseLayer "<font color=" MenuBgColor ">" String.fromCharCode(9660) "";

/*************************************Links here****************************************

First off, alter the Titles to whatever. Add/delete as needed, make sure they're
numbered in order.

Now fill the Links with your er..links, as many as needed. Here's how.
Example:
OpenLayer "Search with Google" CloseLayer

If you need to have quots etc in the link text make sure you escape them with a backslash.
Example:
...class='x'> What's new " C...
***************************************************************************************/
Titles[0]="menu 1";
Titles[1]="menu 2";
Titles[2]="menu 3";
Titles[3]="menu 4";
Titles[4]="menu 5";
Titles[5]="menu 6";
Links[0]=vs
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
Links
[1]=vs

OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
Links
[2]=vs
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
Links
[3]=vs
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
Links
[4]=vs
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
Links
[5]=vs
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
Links
[6]=vs
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
OpenLayer " لینک دوستان" CloseLayer
//!!!Alter anything past this point!!!

w1=(MenuWidth Separater)*Titles.length;
w2=w/2;
i1=w2-MenuWidth-Separater-w1/2;
i2=w2-MenuWidth-Separater-w1/2;
s1=MenuWidth Separater;
s2=MenuWidth Separater;
if (
w1 > w2*2){i1=-MenuWidth;i2=-MenuWidth}
vy=(n4)?'show':'visible';
vn=(n4)?'hide':'hidden';

//Don't mess about with N4, just use layers.
if (n4){
for (
i=0; i < Titles.length; i ){
document.write("<layer name='lnks" i "' top=0 left=" (i2 =s2) " "
" width=" MenuWidth " bgcolor=" HighLight " visibility=hide"
" onMouseOver='this.visibility=vy; var cd=this.id.length-1; var ab=this.id.charAt(cd); H(ab)' "
" onMouseOut='this.visibility=vn; var ef=this.id.length-1; var gh=this.id.charAt(ef); B(gh)'>"
algn1 "<font face=" MenuFont " size=" MenuFontSize ">"
"
"
Links[i] "" algn2 "");
document.write("<layer name='ttls" i "' top=0 left=" (i1 =s1) " height=0 "
"width=" MenuWidth " bgcolor=" MenuBgColor " "
"onMouseOver="this.bgColor=HighLight; var e=this.id.length-1; var d=this.id.charAt(e); On(d)" "
"onMouseOut="this.bgColor=MenuBgColor; var e=this.id.length-1; var d=this.id.charAt(e); Off(d)">"
algn1 "<font face=" MenuFont " size=" MenuFontSize " color=" MenuFontColor ">"
Titles[i] "" algn2 "");
}
function
On(x){for (i=0; i < Titles.length; i )document.layers['lnks' x].visibility=vy}
function
Off(x){for (i=0; i < Titles.length; i )document.layers['lnks' x].visibility=vn}
function
B(y){for (i=0; i < Titles.length; i )document.layers['ttls' y].bgColor=MenuBgColor}
function
H(y){for (i=0; i < Titles.length; i )document.layers['ttls' y].bgColor=HighLight}
}
if (!
n4){
for (
i=0; i < Titles.length; i ){
document.write("<div id='lnks" i "' style='position:absolute;"
"top:0px;left:" (i2 =s2) "px;width:" MenuWidth "px;"
"background:" HighLight ";visibility:hidden'"
" onMouseOver='this.style.visibility=vy; document.getElementById("ttls" i "").style.background=HighLight';"
" onMouseOut='this.style.visibility=vn; document.getElementById("ttls" i "").style.background=MenuBgColor'>"
algn1 Links[i] algn2 "

");
document.write("<div id='ttls" i "' style='position:absolute;top:0px;left:" (i1 =s1) "px;height:auto;width:" MenuWidth "px;"
"background:" MenuBgColor ";cursor:default'"
" onMouseOver='document.getElementById("lnks" i "").style.visibility=vy;this.style.background=HighLight'"
" onMouseOut='document.getElementById("lnks" i "").style.visibility=vn;this.style.background=MenuBgColor'>"
algn1 "<font face=" MenuFont " size=" MenuFontSize " color=" MenuFontColor ">" Titles[i] "" algn2 "

");
}
}
function
Scroll(){
sy=(ie)?document.body.scrollTop:window.pageYOffset;
for (
i=0; i < Titles.length; i ){
if (
n4){
document.layers['ttls' i].top=Separater sy;
document.layers['lnks' i].top=Separater sy;
}
else{
document.getElementById("ttls" i).style.top=Separater sy;
document.getElementById("lnks" i).style.top=Separater sy;
}
}
setTimeout('Scroll()',150)
}
Scroll();
window.onresize=new Function("window.location.reload()");

if (!n4){
for (
i=0; i < document.links.length; i ){
if (
document.links[i].href == this.window.location.href)
{
document.links[i].style.color=MenuBgColor;
document.links[i].style.cursor='crosshair';
//document.links[i].innerHTML =' -';
//alert(i ' ' document.links[i].href);
break;
}
}
}
//-->
آموزش ساخت منوی کشویی با CSS و HTML
آموزش ساخت منوی کشویی با CSS و HTML - مسترکد


آموزش ساخت منوی کشویی با html و css
آموزش ساخت منوی کشویی با html و css-آموزش تک


آموزش ساخت منوی کشوی در طراحی سایت با
آموزش ساخت منوی کشوی در طراحی سایت با استفاده از html و css گروه


آموزش ساخت منوی کشویی با css - یاد گیری
آموزش ساخت منوی کشویی با css - یاد گیری بهتر برنامه نویسی


ساخت منوی کشویی - صفحه 2
14.01.2017 ساخت منوی کشویی صفحه 2 از 2 نخست 1 2. رفتن به صفحه نمایش نتایج از 11 به 19 از 19 3 لایک . Top All This Page موضوع ساخت منوی کشویی. LinkBack. LinkBack URL About LinkBacks Bookmark Share Digg this Thread Add Thread to del.icio.us Bookmark in Technorati Tweet this thread ابزارهای موضوع. پرین


انواع کد های جاوا برای وبلاگ
کد منوی کشویی لینک که با اسکرول نیز وارد لینک می شود اوناع کدجاوا. کدجدیدآهنگ برای وبلاگ انواع کد موس های . انواع کد برای وب سایت و وبلاگ. دهکده ی بهترین کدهای وبلاگ و سایت - انواع کد برای وب سایت و وبلاگ - همه نوع کدبرای


برنامه منوی کشویی هوشمند - دانلود کافه بازار
منوی کشویی هوشمند . DibmehrApps. نسخه 1.1.0 2000 تومان 200. نصب فعال 4.4. 14 نظر شخصیسازی دسته 906. کیلوبایت. حجم با این برنامه دیگر نیاز نیست در منوی خود دنبال برنامه مورد نظر و محبوب خود بگردید . کافیه انگشت خود را روی صفحه بکشید


آموزش ساخت منوی کشویی توسط css3 قسمت اول
آموزش ساخت منوی کشویی توسط css3 قسمت اول


دانلود منوی کشویی زیبا با html و jquery
دانلود منوی کشویی زیبا با html و jquery و css


ساخت تولبار Toolbar در اندروید - اندروید استودیو
خانه آموزشهای پایه ساخت تولبار Toolbar متریال دیزاین. ساخت تولبار Toolbar متریال دیزاین. در این فصل به نحوه ساخت تولبار Toolbar در اندروید و جایگزینی آن با ActionBar پیش فرض اندروید می پردازیم که شامل مباحث زیر می باشد

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن