آموزش غیر از ویبولتینآموزش های عمومیانجمنبخش عمومی و مفید سایتعمومی

مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3

مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3
مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3
مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3

درود

ابتدا فایل ضمیمه را دانلود و در مسیر مورد نظر آپلود کنید

سپس آدرس زیر را اجرا کنید:

فایل index.php را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:

کد HTML:
$tpl->load_template ( 'main.tpl' );

پس از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
$tpl->set ( '{forum_last_vB}', forum_last_vB()); $tpl->set ( '{birthday_block}', birthday_user_forum());

فایل engine/inc/editusers.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
if( !defined( 'DATALIFEENGINE' ) OR !defined( 'LOGGED_IN' ) ) { die( "Hacking attempt!" ); }

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید:

کد HTML:
msg( "info", $lang['user_addok'], "$lang[user_ok] $regusername $lang[user_ok_1] {$user_group[$reglevel]['group_name']}", "$PHP_SELF?mod=editusers&action=list" );

قبل از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_admin_add($regusername, $regpassword, $regemail, $add_time);

در همین فایل به دنبال کد زیر بگردید:

کد HTML:
$filecontents = '';

پس از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_admin_profile($editmail, $editlogin, $editpass, $editicq, $editland, $editinfo);

به دنبال کد زیر بگردید:

کد HTML:
$db->query( "delete FROM " . USERPREFIX . "_pm WHERE user='$id'" );

پس از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_admin_del_user($row['name']);

فایل engine/modules/sitelogin.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
if( ! defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) { die( "Hacking attempt!" ); }

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
if( isset( $_REQUEST['action'] ) and $_REQUEST['action'] == "logout" ) {

و بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
if (isset($_SESSION['dle_user_id'])) vb_logout($_SESSION['dle_user_id']); elseif (isset($_COOKIE['dle_user_id'])) vb_logout($_COOKIE['dle_user_id']);

کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
if( $is_logged ) {

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_login($member_login);

فایل engine/modules/pm.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set pm_all=pm_all 1, pm_unread=pm_unread 1 where user_id='$row[user_id]'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_pm($member_id['name'], $name, $subj, $comments, $time, intval($_REQUEST['outboxcopy']));

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");

کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");

کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_pm set pm_read='yes' where id='$row[id]'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_pm('', $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "read");

فایل engine/modules/lostpassword.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$db->query( "DELETE FROM " . USERPREFIX . "_lostdb WHERE lostname='$douser'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_lostpassword($username, $new_pass);

فایل engine/modules/register.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set fullname='$fullname', info='$info', land='$land', icq='$icq', xfields='$filecontents' where name='$user'" );

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_register($user, "", "", '', $land, $icq, $info, "update");

کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$id = $db->insert_id();

قبل از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_register($name, $user_arr[2], $email, $add_time , "", "", "", "new");

فایل engine/modules/profile.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
if( strlen( $password1 ) > 0 ) {

قبل از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
vb_editpofile($icq, $email, md5($password1), $user, $land, $info);

فایل engine/modules/show.full.php را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$tpl->compile( 'content' );

قبل از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
 if ($config_vb['goforum'] && $config_vb['allow_module'] && $config_vb['forumid'][$row['category']] != "") { $link_on_forum = preg_replace('/{link_on_forum}/',$config['http_home_url']."?do=goforum&postid=".$row['id'], $config_vb['link_on_forum']); $tpl->set('{link_on_forum}', $link_on_forum); } else $tpl->set('{link_on_forum}', "");

فایل templates/{THEME}/main.tpl را باز کنید و قبل از کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{THEME}/css/vblaststyle.css" />

فایل register.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:

کد HTML:
require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$vbulletin->userinfo['userid'] = $userid = $userdata->save();

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
dle_register($vbulletin->GPC['username'], $vbulletin->GPC['password'], $vbulletin->GPC['password_md5'], $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);

فایل login.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:

کد HTML:
require_once(DIR . '/includes/functions_login.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
if ($_REQUEST['do'] == 'logout') {

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
dle_logout();

کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
 process_new_login($vbulletin->GPC['logintype'], $vbulletin->GPC['cookieuser'], $vbulletin->GPC['cssprefs']);

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
dle_login($vbulletin->GPC['vb_login_username'], $vbulletin->GPC['vb_login_password'], $vbulletin->GPC['vb_login_md5password'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$userdata->save();

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
dle_lostpassword($userinfo['username'], md5(md5($newpassword)));

فایل profile.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:

کد HTML:
require_once(DIR . '/includes/functions_user.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
if ($activate)

قبل از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
dle_editpofile('', $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['currentpassword'], $vbulletin->GPC['newpasswordconfirm'], $vbulletin->userinfo['username'], '', '');

کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
if ($vbulletin->session->vars['profileupdate'])

قبل از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
dle_editpofile($vbulletin->GPC['icq'], "", "", "", $vbulletin->userinfo['username'], $vbulletin->GPC['userfield']['field2'], $vbulletin->GPC['userfield']['field1']);

فایل private.php ویبولتین را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:

کد HTML:
require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');

کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$deletePmSql = "DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "pm WHERE pmid IN(" . implode(', ', $pmids) . ")";

قبل از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pmids, "del");

کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$pmdm->save();

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
dle_pm($pmdm->pmtext['fromusername'], $pmdm->pmtext['touserarray'], $pmdm->pmtext['title'], $pmdm->pmtext['message'], $pmdm->pmtext['dateline'], $pmdm->info['savecopy']);

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید:

کد HTML:
$db->shutdown_query("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "pm SET messageread=1 WHERE userid=" . $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid=$pm[pmid]");

بعد از آن کد زیر را قرار دهید:

کد HTML:
dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pm['pmid'], "read");

برای نمایش آخرین ارسال ها از تگ {forum_last_vB} استفاده کنید

با استفاده از این هک قسمت های عضویت , پیام خصوصی , ورود , آمار و lostpassword هماهنگ می شوند.

فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده
  • نوع فایل: zip
    (60.3 کیلو بایت, 16 نمایش)

این برای ست کردن 4.1.10 با 9.4 هم کار میکنه؟

نقل قول نوشته اصلی توسط Revenger
این برای ست کردن 4.1.10 با 9.4 هم کار میکنه؟

مال من vb 4.2.1 و دیتالایف 10.1 کار میکنه ؟

جان اگه امکان داره خودتون انجام میدین میترسم سایتم به فنا بره

Fatal error: require_once(): Failed opening required ‘/home/architec/public_html/forum/includes/config.php’ (include_path=’.:/usr/local/lsws/lsphp53/lib/php’) in /home/architec/public_html/engine/modules/dle_vs_vb.php on line 10

سلام اقای

من این ارور دارم درضمن ادرس فروم من هم به اسم forums هست یعنی اخرش s داره ممکنه به خاطر s باشه من تو wamp تست کردم مشگل نداشت ولی تو هاست این ارورو داد . vb 4.2.1 و دیتالایف 10.1 کار میکنه تو لوکال من خیلی خوشحال شدم ولی تو هاست نه

هزینه پرداخت میشه 95 درصد کارها انجام شده

بخــش دانــلود(1) مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0
مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3 دیتالایف انجین فارسی


(2) مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3 دیتالایف انجین
20.09.2010 مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3. هکها توسط Iman.r 29 شهریور 1389. 19. سلام دوستان آموزش هماهنگ سازی دیتالایف با انجمن ساز قدرتمند ویبولتین رو براتون آماده کردم برای هماهنگ سازی این دو سیستم شما باید از یک هاست و یک دامنه


(3) مجتمع سازی سیستم انجمن ساز SMF و دیتالایف انجین دیتالایف
19.09.2009 این هم آموزش مجتمع سازی سیستم انجمن ساز SMF با دیتالایف به طوری که کسی که توی دیتالایف عضو میشه توی smf هم عضو میشه اما خداوکیلی smf به پای انجمن خود دیتالایف نمیرسه ابتدا فایل ضمیمه را دانلود کرده و در روت اصلی در کنار index.php


(4) مجتمع سازی سیستم انجمن ساز phpBB و دیتالایف انجین
18.09.2009 چند ماه پیش من توی انجمن مطرح کردم که دیتالایف رو با انجمن ساز phpbb مجتمع سازی کرده ام به طوری که هرکس توی دیتالایف عضو بشه توی phpbb هم عضو میشهاما متاسفانه بسیاری از دوستان اون تاپیک رو گم کردند و چند نفر به دنبال این مجتمع


(5) ذخیره پیام به صورت خودکار در هنگام ارسال دیتالایف انجین
30.06.2010 هماهنگ سازی کامل دیتالایف انجین با ویبولتین. ارسال پیام به کاربران جدید. مجتمع سازی دیتالایف 8.5 با ویبولتین 4.0.3. فروشگاه ساز DLE Market v2.0. تبلیغات متنی. پروژه آماده افتر افکت دانلود رایگان پخش عمده جانبی موبایل مرجع لغات


(6) بازدید از کارخانه 5 میلیون تنی گندله سازی فولاد مبارکه
سفر استاندار به رشتخوار شهریور 98 بازدید فرماندار شهرستان خواف از مجتمع بازدید مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی صعود به قله 5609 متری دماوند دیدار با خانواده شهدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + ده =

دکمه بازگشت به بالا