آموزش های عمومیانجمنبخش عمومی و مفید سایتعمومیکد های جاوا برگزیده

کد جاوا به دنبال ماوس خود نوشته ای را به حرکت در آورید