آموزش های عمومیانجمنبخش عمومی و مفید سایتعمومیکد های جاوا برگزیده

کد جاوا قرار دادن صفحه ارتباط با ما برای سایت و وبلاگ

کد جاوا قرار دادن صفحه ارتباط با ما برای سایت و وبلاگ
کد جاوا قرار دادن صفحه ارتباط با ما برای سایت و وبلاگ
کد جاوا قرار دادن صفحه ارتباط با ما برای سایت و وبلاگ

کد جاوا قرار دادن صفحه ارتباط با ما برای سایت و وبلاگ

دمو : http://www.faranetwork.ir/dl/032.HTM

ï»؟ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<
meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<
meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<
meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
<
title>ع©ظ€ظ€ظ€ظ€ط¯ ط¬ط§ظˆط§ ط§ط³ع©ط±ظٹظ¾طھ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ظٹ 32 </title>
<
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<
meta name="author" content="Amir Hossein Jadidi - [email protected]">
<
link rel="StyleSheet" href="../style.css" type="text/css" />
<
link rel="stylesheet" type="text/css" href="www.persianblog.com/styles.css">
<
title>.:ظ†ط¸ط±ط§طھ :.</title>
<
script language="javascript" type="text/javascript">
function
OpenComments (c) {
window.open(c,
'comments',
'width=520,height=480,scrollbars=yes,status=yes');
}

function OpenTrackback (c) {
window.open(c,
'trackback',
'width=520,height=480,scrollbars=yes,status=yes');
}

/*******************************************************************/

// Original idea is from:
// cvs.sourceforge.net/cgi-bin/viewcvs.cgi/farsitools/#dirlist and
// cvs.sourceforge.net/cgi-bin/viewcvs.cgi/farsitools/php/date/scripts/
// CODES HAVE BEEN EXPANDED BY PersianBlog.com

var langFarsi = true;
var farsikey = [ // Farsi keyboard map based on Iran Popular Keyboard Layout
0x0020, 0x0021, 0x061B, 0x066B, 0x00A4, 0x066A, 0x060C, 0x06AF,
0x0029, 0x0028, 0x002A, 0x002B, 0x0648, 0x002D, 0x002E, 0x002F,
0x06F0, 0x06F1, 0x06F2, 0x06F3, 0x06F4, 0x06F5, 0x06F6, 0x06F7,
0x06F8, 0x06F9, 0x003A, 0x06A9, 0x003E, 0x003D, 0x003C, 0x061F,
0x066C, 0x0624, 0x200C, 0x0698, 0x064A, 0x064D, 0x0625, 0x0623,
0x0622, 0x0651, 0x0629, 0x00BB, 0x00AB, 0x0621, 0x004E, 0x005D,
0x005B, 0x0652, 0x064B, 0x0626, 0x064F, 0x064E, 0x0056, 0x064C,
0x0058, 0x0650, 0x0643, 0x062C, 0x0698, 0x0686, 0x00D7, 0x0640,
0x067E, 0x0634, 0x0630, 0x0632, 0x06CC, 0x062B, 0x0628, 0x0644,
0x0627, 0x0647, 0x062A, 0x0646, 0x0645, 0x0626, 0x062F, 0x062E,
0x062D, 0x0636, 0x0642, 0x0633, 0x0641, 0x0639, 0x0631, 0x0635,
0x0637, 0x063A, 0x0638, 0x007D, 0x007C, 0x007B, 0x007E
];

function FKeyDown() {
if (window.event.shiftKey && window.event.altKey) {
langFarsi=!langFarsi;
return false;
}
return true;
}

function FKeyPress() {
var key = window.event.keyCode;
if (key = 0x00FF)
return;
if (langFarsi) {
var el = event.srcElement;
var objRegExp = new RegExp("[A-Za-zx27x2Cx3Bx5Bx5Cx5Dx7C]");
var validate_key = objRegExp.test(String.fromCharCode(key));
if ((validate_key || (key==92)) && (key != 0x200C) && (el.value.lastIndexOf(String.fromCharCode(1740)) == el.value.length - 1) && el.value.length > 0) {
el.value = el.value.slice(0, -1);
el.value = String.fromCharCode(1610);
}
if (key == 0x0020 && window.event.shiftKey)
window.event.keyCode = 0x200C;
else
window.event.keyCode = farsikey[key - 0x0020];
}
return true;
}

<!--

var HOST = 'www.iranbahs.net';

// Copyright (c) 1996-1997 Athenia Associates.
// www.webreference.com/js/
// License is granted if and only if this entire
// copyright notice is included. By Tomer Shiran.

function setCookie (name, value, expires, path, domain, secure) {
var curCookie = name "=" escape(value) ((expires) ? "; expires=" expires.toGMTString() : "") ((path) ? "; path=" path : "") ((domain) ? "; domain=" domain : "") ((secure) ? "; secure" : "");
document.cookie = curCookie;
}

function getCookie (name) {
var prefix = name '=';
var c = document.cookie;
var nullstring = '';
var cookieStartIndex = c.indexOf(prefix);
if (cookieStartIndex == -1)
return nullstring;
var cookieEndIndex = c.indexOf(";", cookieStartIndex prefix.length);
if (cookieEndIndex == -1)
cookieEndIndex = c.length;
return unescape(c.substring(cookieStartIndex prefix.length, cookieEndIndex));
}

function deleteCookie (name, path, domain) {
if (getCookie(name))
document.cookie = name "=" ((path) ? "; path=" path : "") ((domain) ? "; domain=" domain : "") "; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT";
}

function fixDate (date) {
var base = new Date(0);
var skew = base.getTime();
if (skew > 0)
date.setTime(date.getTime() - skew);
}

function rememberMe (f) {
var now = new Date();
fixDate(now);
now.setTime(now.getTime() 365 * 24 * 60 * 60 * 1000);
setCookie('mtcmtauth', f.author.value, now, '', HOST, '');
setCookie('mtcmtmail', f.email.value, now, '', HOST, '');
setCookie('mtcmthome', f.url.value, now, '', HOST, '');
}

function forgetMe (f) {
deleteCookie('mtcmtmail', '', HOST);
deleteCookie('mtcmthome', '', HOST);
deleteCookie('mtcmtauth', '', HOST);
f.email.value = '';
f.author.value = '';
f.url.value = '';
}

//-->

img_fa=new Image(16,16)
img_fa.src="vmizban.ir/wp-content/uploads/2020/06/fa.gif"

img_en=new Image(16,16)
img_en.src="www.persianblog.com/images/en.gif"

function changeLanguage() {
langFarsi=!langFarsi;
langFarsi?document.forms[0].languageImage.src=img_fa.src:document.forms[0].languageImage.src=img_en.src;
document.forms["comments_form"].text.focus();
}

function FBlogKeyDown() {
if (window.event.shiftKey && window.event.altKey) {
changeLanguage();
return false;
}
return true;
}

function TrimValue(value)
value=Trim(value)
TrimValue=value
end function

function validate_email(Expression)
Dim objRegExp
Set objRegExp = New RegExp
objRegExp.Pattern = "^[w.-][email protected][w.-] .[a-zA-Z] $"
validate_email = objRegExp.Test(Expression)
end function

ط´ظ…ط§ ظ…ظٹطھظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ¾ظٹط§ظ…
ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھ ط²ظٹط± ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯:

<!--
document.comments_form.email.value = getCookie("mtcmtmail");
document.comments_form.author.value = getCookie("mtcmtauth");
document.comments_form.url.value = getCookie("mtcmthome");
if (getCookie("mtcmtauth")) {
document.comments_form.bakecookie[0].checked = true;
} else {
document.comments_form.bakecookie[1].checked = true;
}
//-->

ظ†ط§ظ…:

E-mail:

URL:

ظ…طھظ†:

طھط؛ظٹظٹط±
ط²ط¨ط§ظ†:

طظپط¸
ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§:

ط¨ظ„غŒ ط®ظٹط±


Copyright آ© 2003


Designed by:

ط¨ط±ط§غŒ
ط¯ط±غŒط§ظپطھ ع©ط¯ ط¬ط§ظˆط§

View Source ط±ط§ ط¨ط§غŒط¯ ط¨ط²ظ†غŒط¯


تایید شد.


(1) آموزش ایجاد فرم برای وبلاگ
آموزش ایجاد فرم برای وبلاگ


(2) ای تی وبسایت مرجع کد های موسیقی اهنگ
ای تی وبسایت مرجع کد های موسیقی اهنگ موزیک تبلیغات متنی قالب ساعت


(3) آموزش قرار دادن کدهای جاوا در وبلاگ
آموزش قرار دادن کدهای جاوا در وبلاگ


(4) فرم تماس با مای اختصاصی برای وبلاگ
فرم تماس با مای اختصاصی برای وبلاگ های رزبلاگ


(5) JavaCod.Ir کدهای جاوا اسکریپت کدهای
JavaCod.Ir کدهای جاوا اسکریپت کدهای زیبا سازی وبلاگ ابزار


(6) آموزش قرار دادن کدهای جاوا در وبلاگ
آموزش قرار دادن کدهای جاوا در وبلاگ بیان بلاگ مرکز دانلود


(7) یک ابزار - ابزار فرم تماس با ما
ابزار فرم تماس با سبک گرافیکی جدید طراحی شده و با درج کد ابزار در صفحه سایت یا وبلاگ لینک متنی و یا دکمه گرافیکی نمایش داده می شود که کاربر با کلیک روی آن وارد صفحه فرم تماس مربوطه می شود.


(8) ابزار تماس با ما - PICHAK.NET
برای مشاهده نمونه این ابزار لطفا اینجا کلیک نمایید. لینک به صفحه ابزار فرم تماس را می توان در هر قسمت قالب سایت و یا وبلاگ خود چه بصورت لینک متنی و چه بصورت لینک گرافیکی درج کرد. - متنی. تماس با ما


(9) کد ایجاد قالب پروفایل مدیر وبلاگ-کندو1
کد ایجاد قالب پروفایل مدیر وبلاگ-کندو1 کدبازان - کدستان


(10) راهنمای ایجادویرایش صفحه مستقل
راهنمای ایجادویرایش صفحه مستقل راهنمای بلاگ blog.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 2 =

دکمه بازگشت به بالا